ETAIR

אתר זה משתמש בגלילה אופקית ייחודית תוך כדי שימוש באפקט "parallax" שמעניק חווית ניווט ייחודית. אתר זה מתאר פרויקטי ETAIR  שעוזרים להביא קידמה ושגשוג למדינות מתפתחות ובכך היא מאפשרת להם להפוך למדינות מתפתחות.

PHP,jQuery,CSS3