Reduxio

אתר החברה של Reduxio. האתר מורכב מדף הבית "עצמאי" המציג את פעילות העיקרית של החברה שכוללת גם אלמנט אינטראקטיבי ודפי תוכן שונים בדפים הפנימיים של האתר. משרדיה הראשיים ממוקמים בסן ברונו, קליפורניה, Reduxio מגדיר מחדש את ניהול הנתונים לאחסון ראשי.

HTML5, CSS3, PHP, jQuery, mySQL